Tietoyhteiskuntakaari voimaan 2015 alusta

LVM:n kunnianhimoinen hanke viestintälainsäädännön kokonaisuudistukseksi on vihdoin edennyt niin pitkälle, että hallitus on antanut lakiesityksensä eduskunnan käsiteltäväksi 30. tammikuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Operaattorilaskutettavien lisämaksullisten palveluiden tarjoajien kannalta oleellisia kohtia tulevassa laissa ovat ainakin operaattorin ja palveluntarjoajan yhteisvastuuta koskeva pykälä sekä operaattorien aikaisempaa suuremmat valtuudet rajoittaa liittymän ja lisämaksullisten palveluiden käyttöä ongelmatilanteissa.

Yhteisvastuuta koskevan 128 §:n mukaan ”kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus elinkeinonharjoittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä teleyritystä kohtaan, joka on laskuttanut kuluttajalta kulutushyödykkeen”.

Yhteisvastuu on siis samanluonteinen kuin luottokorttiyhtiön ja kauppiaan välinen yhteisvastuu. Ongelmatilanteessa kuluttajan on ensijaisesti pyrittävä selvittämään asiaa palveluntarjoajan kanssa, mutta jos tämä ei tuota tulosta, niin kuluttajalla on lain nojalla oikeus esittää vaatimuksensa myös teleyritykselle.

Lain 135 § koskee operaattorin oikeutta rajoittaa liittymän käyttöä tai estää liittymän käyttö lisämaksullisten palveluiden tilaamiseen. Aikaisemmin nämä oikeudet ovat koskeneet tilanteita, joissa  palveluita koskeva erääntynyt lasku on ollut maksamatta. Uusi laki laajentaa operaattorin valtuuksia siten, että liittymän käyttö voidaan estää myös väärinkäytösten ja vahinkojen estämiseksi. Hallituksen esityksessä mainitaan esimerkkitilanteena tapaus, jossa yksittäisestä palvelusta kertyy tilaajalle poikkeusellisen iso lasku.

Pykälä antaa liittymäkohtaisen rajoittamisen lisäksi operaattorille valtuudet myös palvelukohtaiseen rajoittamiseen. Toisin sanoen operaattori voi suoraan lain nojalla estää liikenteen sellaiseen palveluun, ”jonka ilmeisenä tarkoituksena on oikeudettoman taloudellisen hyödyn tavoittelu ja josta aiheutuu tilaajalle maksuja”. Perustelujen mukaan tarkoituksena on estää vilpillisten palveluiden käytöstä aiheutuvien maksujen muodostumisen tilaajan laskulle.

Pykälän soveltamiskäytäntö jää tässa vaiheessa arvailujen varaan. Samalla on huomattava, että tähänkin saakka  operaattorit ovat sopimusteitse varanneet itselleen palveluntarjoajien suuntaan hyvin laajat valtuudet, jotka ovat mahdollistaneet esimerkiksi palvelun sulkemisen operaattorin omalla päätöksellä.

Mitä kuluttajaliittymien käytön rajoittamiseen tulee, niin operaattorin suuremmat valtuudet ainakin periaatteessa mahdollistavat nykyistä nopeamman ja ennakoivamman puuttumisen ylisuurten laskujen syntymiseen, mikä saattaa ainakin pieneltä osin ehkäistä operaattorilaskutuksen luottotappioiden syntymistä.

 

 

 

 

 

(comments disabled)