Kuluttajansuojalakiin muutoksia

Eduskunta on 4.12. hyväksynyt hallituksen esittämät kuluttajansuojalain muutokset, joilla pannaan toimeen EU:n ns. kuluttajadirektiivi. Muutokset tulevat voimaan 13.6.2014.

Uuden lain puhelinasiointia koskeva säännös tulee rajoittamaan lisämaksullisten palvelunumeroiden ja myös yritysnumeroiden käyttöä yritysten asiakaspalvelunumeroina. Verkkokauppaa koskevat uuden säännökset puolestaan vaikuttavat muun muassa maksutapahtuman toteuttamiseen mobiili-internet-laskutuksessa.

Puhelinasioinnista perittävät kulut

Uuden 14§ mukaan:

”Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä kuluttajalta peritään hänen liittymäsopimuksensa mukaisen hinnan ylittäviä kuluja tai kuluja, jotka ylittävät liittymäsopimuksen mukaista hintaa vastaavan laskennallisen perushinnan.”

Viestintävirasto määrittelee vuosittain pykälässä mainitun laskennallisen perushinnan, ja tästä tiedotetaan myöhemmin lisää. Käytännössä lisämaksulliset palvelunumerot eivät jatkossa sovellu pykälässä tarkoitettuun asiontiin ja yritysnumeroidenkin käyttö edellyttää yleisesti muutoksia puheluiden hinnoitteluun.

Pykälä koskee siis jo tehtyyn sopimukseen liittyvää asiointia, esimerkiksi tilauksen peruuttamista, virheestä ilmoittamista tai laskutusta (huom. rahoituspalveluita koskevat sopimukset on rajattu pykälän soveltamisalan ulkopuolelle). Pykälä koskee nimenomaan kulutushyödykesopimuksiin liittyvää asiointia, joten pelkästään yrityksille suunnatut palvelut jäävät sen ulkopuolelle.

Pykälä EI koske uusien sopimusten tekemistä tai aikaisemmin tilattuun palveluun liittyvien lisätilausten tekemistä. Tällaisiin tarkoituksiin voi käyttää edelleen lisämaksullisia palvelunumeroita ja yritysnumeroita. Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että pykälä ei rajoita lisämaksullisten numeroiden käyttöä ”perinteisten” puhelinpalveluiden eli puhelimitse tarjottavien hyöty- ja ajanvietepalveluiden tarjonnassa.

Laissa ei edellytetä, että kulutushyödykkeitä tarjoavalla yrityksellä olisi jatkossa ”normaalihintainen” puhelinnumero asiakaspalvelua varten. Reklamointi voidaan hoitaa myös kirjallisesti (kirjeitse/sähköpostitse). Kuitenkin JOS yritys haluaa palvella asiakkaitaan jo tehtyihin sopimuksiin liittyen myös puhelimitse, tulee sen noudattaa uutta pykälää.

Tilauspainike ja mobiili-internet-laskutus

Etämyyntiä koskevissa uusissa säännöksissä täsmennetään palveluntarjoajan tiedonantovelvoitteita. Sähköisesti tehtävän sopimuksen osalta elinkeinonharjoittajan on myös varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Hallituksen esityksen mukaan:

”Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, maksuvelvollisuudesta olisi mainittava tilauspainikkeessa tai muussa vastaavassa toiminnossa”

Käytännössä tämä on huomioitava myös rakennettaessa mobiili-internet-laskutuksen maksudialogia. Tosin tähänkin saakka operaattorien ja palveluntarjoajayhteisön välisissä keskusteluissa on lähdetty siitä, että hintatieto on joka tapauksessa selkeästi esitettävä maksua vahvistettaessa. Maksudialogia koskevia käytäntöjä tullaan täsmentämään kevään aikana ennen lain voimaan tuloa.

 

 

(comments disabled)